utorok, 27 december 2011 15:06 Written by 7846 times
Rate this item
(1 Vote)

C++ - Paralelné asociatívne ukladanie reťazca do tabuľky

Zadanie: Vypracujte program v prostredí MPI v jazyku C, ktorý paralelne uloží reťazec do tabuľky. Zadenie riešte pomocou modelu SPMD a to odovzdávaním správ a skupinovou komunikáciou. Problém vhodne dekomponujte.

Vytvorí sa hashtabuľka do ktorej sa uložia hodnoty obsadenia pozícií v tabuľke (náhodne). Takto vytvorená tabuľka sa rozdelí podľa počtu procesov na jednotlivé časti. Tieto časti sa odošlú, spolu s hašovacím reťazcom do ostatných procesov. Otestuje sa, či jednotlivé časti vrátené funkciou Scatter sú obsadené. V prípade, že nie je daná časť obsadená, nájde miesto pre nový prvok. Miesto pre nový prvok nájde tak, že sa pozícia v hash tabuľke presúva s krokom STEP, kde zaznamenávame počet prechodov a pozíciu v hash tabuľke. Ak je daná časť obsadená nastaví počet prechodov a pozíciu na nekonečno (-1). Hlavný proces prijíma od ostatných (slave) procesov informácie o počte prechodov a pozícii a tieto hodnoty testuje pre možnosť uloženia reťazca na danú pozíciu. Riešenie problému je škálovateľné, je možné počítať na ľubovoľnom počte procesov.

Kód v cpp

#include <mpi.h>
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define HASHTABLESIZE 10
#define WORDSIZE 6
#define STEP 3;
int doHash(char* word)
{
  int i,hash = 0;
  for(i = 0; i < strlen(word); i++)
    hash += (int)word[i];
  return hash % HASHTABLESIZE;
}
int main(argc, argv)
int argc;
char *argv[];
{
  int size, rank;
  int hashtable[HASHTABLESIZE], *dataChunk;
  char word[WORDSIZE];
  int i, full,placed,runs, hash, position, *sendcounts, *offsets, 
  chunkSize, zvysok, bounds[2], retbuf[2];
  MPI_Status status;
  /* Initialize MPI */
  MPI_Init(&argc, &argv);
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
  chunkSize = HASHTABLESIZE / size;
  zvysok = HASHTABLESIZE % size;
  if (rank == 0)
  {
       //hashtabulka, 0=volne,1=obsadene
       
    hashtable[0] = 1;  hashtable[1] = 1; 
    hashtable[2] = 1;  hashtable[3] = 1;
    hashtable[4] = 0;  hashtable[5] = 1;
    hashtable[6] = 0;  hashtable[7] = 0;
    hashtable[8] = 0;  hashtable[9] = 1;
    strcpy(word, "hasho"); //hashovany retazec
    for(i = 0; i < HASHTABLESIZE; i++)
    {
      if(hashtable[i] == 0)
        printf("%d: -\n", i);
      else
        printf("%d: obsadene\n", i);
    }
    sendcounts = (int*) malloc(size*sizeof(int));
    offsets = (int*) malloc(size*sizeof(int));
    
    for(i = 0; i < size; i++)
    {
      if(i < zvysok)
      {
        sendcounts[i] = chunkSize + 1;
        offsets[i] = i * (chunkSize + 1);
      }
      else
      {
        sendcounts[i] = chunkSize;
        offsets[i] = (zvysok*(chunkSize+1)) + ((i-zvysok) * chunkSize);
      }
    }
  }
  
  MPI_Bcast(word,WORDSIZE,MPI_CHAR,0,MPI_COMM_WORLD);
  chunkSize = rank < zvysok ? chunkSize+1 : chunkSize;
  dataChunk = (int*) malloc(sizeof(int)* chunkSize);
  
  /*
  int MPI_Scatterv(void* sendbuf, int *sendcounts,
     int *displs, MPI_Datatype sendtype, void* recvbuf,
     int recvcount, MPI_Datatype recvtype, int root,
     MPI_Comm comm);
     */
     
     
  MPI_Scatterv(hashtable, sendcounts, offsets, MPI_INT, dataChunk, chunkSize, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
  if(rank < zvysok)
    bounds[0] = rank * (chunkSize); //chunksize je uz o jedna vacsi
  else
    bounds[0] = (zvysok*(chunkSize+1)) + ((rank-zvysok) * chunkSize);
    
  bounds[1] = bounds[0] + chunkSize;
  //check ci nema svoj segment plny
  full = 1;  //na zac. akoze plny, ak najdem neobsadene - set 0(=neplny)
  
  for(i = 0; i < chunkSize; i++)
  {
    if(dataChunk[i] == 0)
    {
      full = 0;
      break;
    }
  }
  if(full == 0) //nie je plny - najdi miesto pre novy prvok
  {
    hash = doHash(word);
    runs = 0;       //pocet prechodov hashtabulkou
    placed = 0;      //umiestnene do tab?
    
    while(placed == 0 && runs < chunkSize)
    {
      if(hash >= bounds[0] && hash < bounds[1])
      {
        i = hash-bounds[0]; //local index
        if(dataChunk[i] == 0)
          placed = 1;
      }
      
      if(placed == 0)//nema miesto
      {
        do
        {
          hash += STEP;
          if(hash >= HASHTABLESIZE)
          {
            runs++;
            hash -= HASHTABLESIZE;
          }
          
        } while (hash<bounds[0] || hash>=bounds[1]);
        
      }
    }
    retbuf[0] = runs; //pocet prechodov - da/neda sa ulozit ?
    retbuf[1] = hash; //pozicia
  }
  else //full
  {
    retbuf[0] = -1; //neda sa ulozit
    retbuf[1] = -1;
  }
  if(rank == 0)
  {
    i=STEP;
    printf("\nhash: %d, step: %d\n", doHash(word), i);
    printf("master %d: runs=%d pos=%d\n",rank,retbuf[0],retbuf[1]);
    
    for(i = 1; i < size; i++)
    {
      MPI_Recv(bounds, 2, MPI_INT, i, 1, MPI_COMM_WORLD, &status);
      printf("slave %d: runs=%d pos=%d\n", i, bounds[0], bounds[1]);
      
      if(bounds[0] != -1 && (bounds[0]<retbuf[0] || (bounds[0]==retbuf[0] && 
      bounds[1] < retbuf[1]) || retbuf[0] == -1)) //compare runs
      {
        retbuf[0] = bounds[0];
        retbuf[1] = bounds[1];
      }
    }
    
    //final result
    if(retbuf[0] == -1)
      printf("neda sa ulozit\n");
    else
      printf("ulozene na: %d\n", retbuf[1]);
  }
  else
  {
    MPI_Send(retbuf,2,MPI_INT,0,1,MPI_COMM_WORLD);
  }
  MPI_Finalize();
  return (EXIT_SUCCESS);
}

 

Last modified on pondelok, 26 október 2015 12:31