štvrtok, 17 júl 2014 14:43 Written by 2474 times
Rate this item
(0 votes)

C++ - čítanie dát z MS ACCESS databázy

Ukážeme si ako prečítať dáta z MS Access databázy v C++. Vytvoríme si v C++ malú konzolovú aplikáciu, ktorá prečíta z databázy "test.mdb" z tabuľky "testtable"
hodnoty zo stĺpca "ID" a "VALUE" a zobrazí ich v konzole na obrazovku.

Podmienky:

- nainštalované MS Visual studio C++
- predpokladám u programátora základné znalosti z C++ a objektového programovania
- kedže pracujeme s COM objektami, je nutné mať na nainštalovaný na PC MS OFFICE (Windows OS)
- k dispozícii je v prílohe testovacia databáza test.mdb a kompletný zdrojový kód ms_access.cpp.

Obsah zdrojového súboru ms_access.cpp:

// ms_access.cpp : Defines the entry point for the console application.
// Author: Alojz Bendak
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
#import <C:\\Program Files\\Common Files\\System\ado\\msado15.dll> rename( "EOF", "AdoNSEOF")
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	try
	{
		::CoInitialize(NULL);	
		cout << "ADODB library successfully initialized." << endl;
	}
	catch (_com_error &e)
	{
		cout << "Unable to initialize ADODB library!!! Application will be stopped." << endl;
		cout << endl << "Press any key ..." << endl;
		_getch();
		return 0;
	}
	
	ADODB::_ConnectionPtr accessConn("ADODB.Connection");
	ADODB::_RecordsetPtr pRead_recordset("ADODB.Recordset");
	HRESULT hr = 0;
	try
	{
		// for MS OFFICE 2007 ...
		//hr = accessConn->Open("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=test.mdb", "admin", "", ADODB::adConnectUnspecified);
		// for MS OFFICE 2003 ...
		hr = accessConn->Open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=test.mdb", "admin", "", ADODB::adConnectUnspecified);
	}
	catch (_com_error &e)
	{
		::CoUninitialize();
		cout << "Unable to open access source database!!! Application will be stopped." << endl;
		cout << e.ErrorMessage() << endl;
		cout << endl << "Press any key ..." << endl;
		_getch();
		return 0;
	}
	
	if (SUCCEEDED(hr))
	{
		int id;
		BSTR value = NULL;			
		// read data from test.mdb ...		
		_bstr_t query = "SELECT ID, VALUE FROM TESTTABLE ORDER BY ID";
		ADODB::_RecordsetPtr pRead_recordset("ADODB.Recordset");
		
		hr = pRead_recordset->Open(query, _variant_t((IDispatch *) accessConn, true), ADODB::adOpenUnspecified, ADODB::adLockUnspecified, ADODB::adCmdText);
		if (SUCCEEDED(hr))
		{
			while (!pRead_recordset->AdoNSEOF)
			{
				// read values from test.mdb ...
				id = pRead_recordset->GetCollect("ID").intVal;
				value = pRead_recordset->GetCollect("VALUE").bstrVal;
				cout << "ID=" << id << " VALUE=" << (_bstr_t) value << endl;
				pRead_recordset->MoveNext();								
			}
		}	
		else
		{
			cout << "Unable to select data from source access database." << endl;
		}
		pRead_recordset->Close();
			
		// close ACCESS database ...
		accessConn->Close();
		accessConn = NULL;			
	}
	else
	{
		cout << "Unable to connect to source access database." << endl;
	}
	::CoUninitialize();
	cout << "ADODB library successfully uninitialized." << endl;
	cout << endl << "Press any key ..." << endl;
	_getch();
	return 0;
}

V zdrojovom súbore vyvoláme statický objekt ADODB, ktorým pristúpime k potrebným metódam. Objekt inicializujeme a otvoríme databázu pomocou metódy Open.
Potom nasleduje jednoduchý cyklus, ktorým prečítame riadky v tabuľke a pomocou statickej funkcie std::cout zobrazíme na výstup. Nezabudneme databázu uzavrieť.

S pozdravom

Last modified on štvrtok, 17 júl 2014 14:54
Alojz Benďák

Autor je administrátor webu a venuje sa programovaniu takmer 23 rokov.

 • prvý kontakt s počítačmi na strednej škole - PMD 1,2,3, PP06, Atari, Sinclair (programovanie v jazyku: strojový kód, basic a pascal):  2 roky
 • na VŠ - jazyky Turbo pascal a Turbo C: 1rok
 • programovanie databázového ekonomického širokoškálneho software v Delphi a C++ Borland (databázy Paradox): 8 rokov v Codex s.r.o. Nitra
 • programovanie webových aplikácií na databázach MySQL a MS SQL server: 1 roky na živnosť (firmy: Hermes Nitra, Schindler v Bratislave)
 • pracoval ako DBA v Homecredit Brno a vo VÚB Bratislava ako vyvojár + optimalizácie v SQL a PL/SQL na Oracle 11g (firma Accenture)
 • programoval programy pre súkromné firmy pre HW na skenovanie povrchov nádrží pre skladovanie tekutých palív (pristroj Leica)
 • momentálne pracuje ako DBA pod Oracle 11g a ako vyvojár vnútropodnikových databázových aplikacií v PHP, SQL, C++, C# a interface v PL/SQL: 11 rokov
 • ďalej programuje s HTML, CSS, Ajax, Javascript, VBA, MS visual C++ a C# malé podporné aplikácie
 • certifikát SQL expert for Oracle 11g   
 • spolupracuje a aktívne učí pre počítačové firmy: Lapis, IVIT v Nitre