utorok, 27 december 2011 14:52 Written by 7233 times
Rate this item
(1 Vote)

C++ - Paralelné vyhľadanie reťazca v neutriedenej tabuľke

Zadanie: Vypracujte program v prostredí MPI v jazyku C, ktorý paralelne vyhľadá reťazec v neutriedenej tabuľke. Zadenie riešte pomocou modelu SPMD a to odovzdávaním správ a skupinovou komunikáciou. Problém vhodne dekomponujte.

Definujeme si určitý počet reťazcov, ktorý uložíme do poľa (tabuľky). Definujeme si vyhľadávací reťazec, pričom maximálna dĺžka je 10 znakov a tento reťazec odošleme do všetkých procesov (BCast). Podľa počtu zadaných procesov sa rozdelí toto pole reťazcov do prislúchajúceho počtu a tie sa následne postupne odošlú prostredníctvom funkcie Scatter do všetkých procesov postupne na toľko častí koľko bolo rozdelených. Jednotlivé výsledky z ostatných procesov prijímeme pomocou funkcie Gather (opačná funkcia k funkcii Scatter), porovnávame zhodu reťazcov v každom procese a vypíšeme celkový výsledok. Riešenie problému je škálovateľné, je možné počítať na ľubovoľnom počte procesov.

 

 

#include <mpi.h>
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define HAYSTACKSIZE 12
#define WORDSIZE 10

int main(argc, argv)
int argc;
char *argv[];
{
  int size, rank;
  char haystack[HAYSTACKSIZE][WORDSIZE], needle[WORDSIZE], (*dataChunk)[WORDSIZE];
  int i, *sendcounts, *offsets, chunkSize, zvysok, *retbuf, *matches;
  MPI_Datatype word;

  /* Initialize MPI */
  MPI_Init(&argc, &argv);
  MPI_Type_contiguous(WORDSIZE, MPI_CHAR, &word); //vymedzenie noveho typu
  MPI_Type_commit(&word);    //zaznamenanie noveho typu
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);

  chunkSize = HAYSTACKSIZE / size;   //pocet slov na procesor
  zvysok = HAYSTACKSIZE % size;

  if (rank == 0)
  {
       //tabulka slov
       
    strcpy(haystack[0], "januar");  strcpy(haystack[1], "jun");    strcpy(haystack[10], "november");
    strcpy(haystack[2], "februar");  strcpy(haystack[3], "jul");    strcpy(haystack[11], "december");
    strcpy(haystack[4], "marec");   strcpy(haystack[5], "august");
    strcpy(haystack[6], "april");   strcpy(haystack[7], "september");
    strcpy(haystack[8], "maj");    strcpy(haystack[9], "oktober");

    printf("\nTabulka slov:\n\n");
    
	  for(i = 0; i < HAYSTACKSIZE; i++)
    {
       printf("[%d] %s\n", i, haystack[i]);
    }

	  printf("\n");

    strcpy(needle, "ma");  //hladany retazec

    matches = (int*) malloc(HAYSTACKSIZE * sizeof(int));

    sendcounts = (int*) malloc(size*sizeof(int));
    offsets = (int*) malloc(size*sizeof(int));
    
    for(i = 0; i < size; i++)
    {
      if(i < zvysok)
      {
        sendcounts[i] = chunkSize + 1; // pocet slov pre procesor
        offsets[i] = i * (chunkSize + 1); 
      }
      else
      {
        sendcounts[i] = chunkSize;
        offsets[i] = (zvysok*(chunkSize+1)) + ((i-zvysok) * chunkSize);
      }
    }
  }

  MPI_Bcast(needle,WORDSIZE,MPI_CHAR,0,MPI_COMM_WORLD);

  chunkSize = rank < zvysok ? chunkSize+1:chunkSize;
  dataChunk = (char(*)[WORDSIZE]) malloc(sizeof(char) * WORDSIZE * chunkSize);
  
  /*
  int MPI_Scatterv(void* sendbuf, int *sendcounts,
     int *displs, MPI_Datatype sendtype, void* recvbuf,
     int recvcount, MPI_Datatype recvtype, int root,
     MPI_Comm comm);
     */
     
  MPI_Scatterv(haystack, sendcounts, offsets, word, dataChunk, chunkSize, word, 0, MPI_COMM_WORLD);

  retbuf = (int*) malloc(chunkSize*sizeof(int));
  
  for(i = 0; i < chunkSize; i++)
  {
    printf("rank %d: %s\n", rank, dataChunk[i]);
    retbuf[i] = 0;
    if(strstr(dataChunk[i], needle) != NULL)
      retbuf[i] = 1;
  }

  /*
  int MPI_Gatherv(void* sendbuf, int sendcount, MPI_Datatype sendtype,
     void* recvbuf, int recvcounts, int *displs, MPI_Datatype recvtype,
     int root, MPI_Comm comm);
     */
     
  MPI_Gatherv(retbuf, chunkSize, MPI_INT, matches, sendcounts, offsets, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);

  if(rank == 0)
  {
    printf("\nVysledok vyhladavania pre retazec '%s':\n", needle);
    
    for(i = 0; i < HAYSTACKSIZE; i++)
    {
      if(matches[i] == 1)
        printf("[%d] %s\n", i, haystack[i]);
    }
  }

  MPI_Finalize();
  return (EXIT_SUCCESS);
}

 

Last modified on pondelok, 26 október 2015 12:31