štvrtok, 24 november 2011 13:27 Written by 2529 times
Rate this item
(1 Vote)

C# - Shift Timer

 

Aplikácia, na odpočítavanie časového intervalu, napríklad pracovnej doby.

Vstupné parametre sú počiatočný čas (napríklad čas príchodu) a časový interval - čas pracovnej doby, zmeny. Aplikáciou naprogramovanou v C# sa ľahko odsleduje nadčas, prípadne koľko času ešte ostáva do konca zmeny ;)

Zdrojový kód:

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Diagnostics;

namespace ShiftTimer
{
  public partial class FormTimer : Form
  {
    public FormTimer()
    {
      InitializeComponent();
      //set comboBox items
      for (int i = 0; i < 24; i++) 
      {
        this.comboBoxHours.Items.Insert(i, i.ToString("D2"));
      }
      for (int j = 0; j < 60; j++)
      {
        this.comboBoxMins.Items.Insert(j, j.ToString("D2"));
      }
    }

    string errorMessage = String.Empty;
    bool status = false;
    TimeSpan shiftDuration = new TimeSpan();
    DateTime startTime = new DateTime();
    DateTime endTime = new DateTime();
    DateTime actualTime = new DateTime();
    TimeSpan remainTime = new TimeSpan();
    bool endShift = false;

    private bool calculateEndTime()
    {
      try
      {
        shiftDuration = TimeSpan.Parse(this.comboBoxDuration.Text);
        startTime = DateTime.Parse(this.comboBoxHours.Text + ":" + this.comboBoxMins.Text);
        endTime = startTime + shiftDuration;
        this.textBoxEnd.Text = endTime.Hour.ToString("D2") + ":" + endTime.Minute.ToString("D2");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        errorMessage = ex.Message;
        return false;
      }
      return true;
    }

    private void buttonStart_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      endShift = false;
      status = calculateEndTime();
      if (status != true)
      {
        MessageBox.Show(errorMessage, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }
      this.timer1.Start();
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.DoEvents();
      actualTime = DateTime.Now;
      remainTime = actualTime - endTime;
      if (actualTime < endTime)
      {
        this.textBoxTimer.ForeColor = Color.Red;
        this.textBoxTimer.Text = "- " + remainTime.Duration().Hours.ToString("D2") + ":" + remainTime.Duration().Minutes.ToString("D2") + ":" + remainTime.Duration().Seconds.ToString("D2");
      }
      else
      {
        if (actualTime.Date == endTime.Date && actualTime.Hour == endTime.Hour && actualTime.Minute == endTime.Minute && actualTime.Second == endTime.Second && endShift == false)
        {
          endShift = true;
          MessageBox.Show("Your shift is over", "Shift Over", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
        this.textBoxTimer.ForeColor = Color.Green;
        this.textBoxTimer.Text = "+ " + remainTime.Duration().Hours.ToString("D2") + ":" + remainTime.Duration().Minutes.ToString("D2") + ":" + remainTime.Duration().Seconds.ToString("D2");
      }
    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      Process.Start("http://www.projectik.eu");
    }
  }
}

Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:29
Ing.Peter Šuba

Zakladateľ www.projectik.eu

It's time for another revolution

(Why so serious?)

Website: www.projectik.eu