utorok, 22 november 2011 11:02 Written by 13202 times
Rate this item
(4 votes)

C# - DataTable a DataSet

V tomto článku si ukážeme pár príkladov na použitie DataTable. V príkladoch si ukážeme ako pomocou DataTable jednoducho vytvoriť xml subor.
Na začiatku je potrebne presne zadefinované aký dátový typ je možné ukladať do ktorého stĺpca.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;
namespace MyDataTable
{  
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      DataTable table = new DataTable("myTable");
      //
      //Definujeme typ 
      //
      table.Columns.Add("Id", typeof(int));
      table.Columns.Add("Meno", typeof(string));
      table.Columns.Add("Priezvisko", typeof(string));
      table.Columns.Add("Date", typeof(DateTime));
      //
      // Tu pridame jednotlive riadky tabulky
      //
      table.Rows.Add(0, "Jarko", "Pekny", DateTime.Now);
      table.Rows.Add(2, "Peter", "Odkrasy", DateTime.Now);
      table.Rows.Add(24, "Nicolas", "Christoff", DateTime.Now);
      table.Rows.Add(21, "Janeta", "Vesela", DateTime.Now);
      //
      //Vytvorime xml subor
      //
      table.WriteXml("subor.xml");
      Console.WriteLine("Subor bol vytvoreny");
     
    }
  }
}

Ďalšia možnosť je napr:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;
namespace MyDataTable
{
  public class User
  {
    public int Id
    {
      get;
      set;
    }
    public string Meno
    {
      get;
      set;
    }
    public string Priezvisko
    {
      get;
      set;
    }
    public DateTime Date
    {
      get;
      set;
    }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      DataTable table2 = new DataTable("myTable");
      User myUser = new User();
      //
      //Definujeme typ 
      //
      table2.Columns.Add("User", typeof(User));
      myUser.Id = 0;
      myUser.Meno = "Jarko";
      myUser.Priezvisko = "Pekny";
      myUser.Date = DateTime.Now;
      //
      // Tu pridame jednotlive riadky tabulky
      //
      table2.Rows.Add(myUser);
      //
      //Vytvorime xml subor
      //
      table2.WriteXml("subor2.xml");  
      Console.WriteLine("Subor bol vytvoreny");
     
    }
  }
}

Výstup : xml súbor

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<DocumentElement>
 <myTable>
  <User xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <Id>0</Id>
   <Meno>Jarko</Meno>
   <Priezvisko>Pekny</Priezvisko>
   <Date>2011-11-22T11:11:24.967375+01:00</Date>
  </User>
 </myTable>
</DocumentElement>

Načítanie xml súboru pomocou DataTable

private void citajXML()
{
  try
  {
    DataTable table2 = new DataTable("myTable");
    User myUser = new User();
    table2.Columns.Add("User", typeof(User));
    //nacitanie xml
    table2.ReadXml("subor2.xml");
    //prvy zaznam v xml 
    //pretypujeme na (User)
    myUser = (User)table2.Rows[0][0];
    Console.WriteLine("Meno : " + myUser.Meno + "Priezvisko : " + myUser.Priezvisko);
    Console.ReadKey();
  }
  catch (Exception ex1)
  {
    Console.WriteLine(ex1.Message);
  }
}

 

Čítanie XML z URL adresy pomocou DataSet

 

using System;
using System.Net;
using System.Data;
namespace ReadXML
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        string row = String.Empty;
        // Create the web request 
        HttpWebRequest request = WebRequest.Create("http://www.projectik.eu/index.php?option=com_xmap&view=xml&id=1") as HttpWebRequest;
        // Get response 
                using (HttpWebResponse response = request.GetResponse() as HttpWebResponse)
        {
          // Load data into a dataset 
          DataSet myDataSet = new DataSet();
          myDataSet.ReadXml(response.GetResponseStream());
          // Print out all tables and their columns 
          
          foreach (DataTable table in myDataSet.Tables)
          {
            Console.WriteLine("TABLE '{0}'", table.TableName);
            Console.WriteLine("Total # of rows: {0}", table.Rows.Count);
            Console.WriteLine("--------------------------------------");
            //Headers
            foreach (DataColumn column in table.Columns)
            {
              row += "\t" + column.ColumnName +"("+column.DataType.ToString()+")";
            }
            Console.WriteLine("{0}", row);
            //Rows
            foreach (DataRow row1 in table.Rows)
            {
              foreach (string column in row1.ItemArray)
              {
                row += "\t" + column;
              }
              Console.WriteLine("{0}", row);
            }
            Console.WriteLine(System.Environment.NewLine);
          }
          // Print out table relations 
          foreach (DataRelation relation in myDataSet.Relations)
          {
            Console.WriteLine("RELATION: {0}", relation.RelationName);
            Console.WriteLine("--------------------------------------");
            Console.WriteLine("Parent: {0}", relation.ParentTable.TableName);
            Console.WriteLine("Child: {0}", relation.ChildTable.TableName);
            Console.WriteLine(System.Environment.NewLine);
          }
          Console.ReadKey();
        }
      }
      catch (Exception ex1)
      {
        Console.WriteLine(ex1.Message);
      }
    }
  }
}

 

Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:30
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu