utorok, 05 február 2013 14:04 Written by 2822 times
Rate this item
(3 votes)

C# - Operácie s Access databázami

V tomto článku sú ukázané základné operácie s access databázami (mdb) v C#.

Jednotlivé metódy v zdrojovom kóde predstavujú operácie ako vytvorenie mdb, vytvorenie tabuľky v databáze, vloženie údajov do tabuľky, čítanie dát z tabuľky, zmazanie údajov z tabuľky.

Použité referencie:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using ADOX;
using System.Data.OleDb;
using System.Data;
using System.IO;

Vytvorenie access databázy:

    //Create Access database
    public bool createMDB(string fileName)
    {
      try
      {
        if(File.Exists(fileName + ".mdb"))
        {
          File.Delete(fileName + ".mdb");
        }
        ADOX.Catalog catalog = new ADOX.Catalog();
        string str = "provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source={0};Jet OLEDB:Engine Type=5";
        catalog.Create(String.Format(str, fileName + ".mdb"));
        catalog = null;
        return true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        this.errorMessage = ex.Message;
        return false;
      }
    }

Vytvorenie tabuľky (mdb) s názvom "Table1" a parametrami "name1", "name2", "name3":

    //Create Table
    public bool createTable(string fileName)
    {
      try
      {
        OleDbConnection dbConn = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=" + fileName + ".mdb;");
        dbConn.Open();
        OleDbCommand dbCmd = new OleDbCommand();
        dbCmd.Connection = dbConn;
        dbCmd.CommandText = "CREATE TABLE Table1 ([name1] Text, [name2] Text, [name3] Text)";
        dbCmd.ExecuteNonQuery();
        dbConn.Close();
        return true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        this.errorMessage = ex.Message;
        return false;
      }
    }

createTable

Vloženie údajov do tabuľky

string data1 = "value1",

string data2 = "value2",

string data3 = "value3".

    //Insert Data
    public bool insertData(string fileName, string data1, string data2, string data3)
    {
      try
      {
        OleDbConnection dbConn = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=" + fileName + ".mdb;");
        dbConn.Open();
        OleDbCommand dbCmd = new OleDbCommand();
        dbCmd.Connection = dbConn;
        
        dbCmd.CommandText = "INSERT INTO Table1 (name1, name2, name3) values ('" + data1 + "','" + data2 + "','" + data3 + "');";
        int numRowsAffected = dbCmd.ExecuteNonQuery();
        if (numRowsAffected == 0)
        {
          this.errorMessage = "Failed to insert data";
          return false;
        }
        dbConn.Close();
        return true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        this.errorMessage = ex.Message;
        return false;
      }
    }

insertValues

Čítanie údajov z tabuľky Table1:

    //Read data
    public bool readData(string fileName, out DataTable dbRead)
    {
      dbRead = new DataTable();
      try
      {
        OleDbConnection dbConn = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=" + fileName + ".mdb;");
        dbConn.Open();
        string cmd = "SELECT name1, name2, name3 FROM Table1";
        OleDbDataAdapter datAdapt = new OleDbDataAdapter(cmd, dbConn);
        OleDbCommandBuilder dbCmdBuild = new OleDbCommandBuilder(datAdapt);
        datAdapt.Fill(dbRead);
        dbConn.Close();
        return true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        this.errorMessage = ex.Message;
        return false;
      }
    }

Údaje sú uložené v premennej dbRead, ktorá je typu DataTable.

Ak je potrebné uložit data napríklad do poľa (dvojrozmerného), môžeme to urobiť takto:

    //Array of data from data table
    public bool dataToArray(string fileName, DataTable dbRead, out string[,] dataArray)
    {
      dataArray = new string[dbRead.Rows.Count, dbRead.Columns.Count];
      try
      {
        for (int rowNum = 0; rowNum < dbRead.Rows.Count; rowNum++)
        {
          for (int colNum = 0; colNum < dbRead.Columns.Count; colNum++)
          {
            dataArray[rowNum, colNum] = dbRead.Rows[rowNum][colNum].ToString();
          }
        }
        return true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        this.errorMessage = ex.Message;
        return false;
      }
    }

 

Vymazanie údajov z tabuľky.

Z tabuľky sa zmaže riadok, v ktorom je splnená podmienka name1 = value1.

Ak je potrebné použiť viac ako jednu podmienku, je možné použit napríklad zápis (name1 = ´value1´ AND name2 = ´value2´).

    //Delete data
    public bool deleteData(string fileName)
    {
      try
      {
        OleDbConnection dbConn = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=" + fileName + ".mdb;");
        dbConn.Open();
        OleDbCommand dbCmd = new OleDbCommand();
        dbCmd.Connection = dbConn;
        dbCmd.CommandText = "DELETE FROM Table1 WHERE (name1 = 'value1')";
        dbCmd.ExecuteNonQuery();
        dbConn.Close();
        return true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        this.errorMessage = ex.Message;
        return false;
      }
    }

 

 

Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:22
Ing.Peter Šuba

Zakladateľ www.projectik.eu

It's time for another revolution

(Why so serious?)

Website: www.projectik.eu