štvrtok, 24 máj 2012 09:42 Written by 8269 times
Rate this item
(4 votes)

C# - Zápis a čítanie EEPROM M24C02

Zápis a čítanie EEPROM M24C02 cez paralelný port s použitím I2C protokolu.

Zápis a čítanie pamäte sa realizuje cez paralelný port s použitím I2C protokolu, ktorý je podrobnejšie popísaný nižšie na obrázku. Z paralelného portu sa využívajú nasledovné piny:

SDA (serial data line) – LPT pin 5 (DATA 3)

SCL (serial clock) – LPT pin 3 (DATA 1)

Pri zápise je potrebné nastaviť aj /WC (write control, write protect), ktorý slúži na ochranu pred nežiadúcim prepísaním údajov pamäte.

/WC – LPT pin 14 (CONTROL 1 – Auto Line Feed, hardvérovo invertovaný).

Na riadenie paralelného portu sa v zdrojovom kode využíva (volá) knižnica "inpout32.dll". LPT obsahuje tri registre DATA, STATUS, CONTROL. Port sa inicializuje s adresou 0x378h (base address), co je adresa dátového registra, ostatné registre sa potom inicializujú ako base adrress + 1 (status) a base address + 2 (control). Register DATA je štandardne nastavený ako výstupný (čize je možný iba zápis). Pre čitanie z registra je nutné nastaviť pin Enable Bi-Directional Port (CONTROL 5). Konkretnejší popis LPT pinov je uvedený na obrázku nižšie.

I2C protokol

i2c 1

Zápis bytov do M24C02

i2c 2

 

Čítanie bytov z M24C02

i2c 3

 

Paralelný port

 i2c 4

 

Zdrojový kód:

 

using System;
using System.Threading;
namespace I2C
{
  class I2CInterface
  {
    private int delay; 
    private int PB;
    private int PC;
    private int lptPort = 0x00;
    public int DELAY_1ms
    {
      get
      {
        return delay;
      }
      set
      {
        delay = value;
      }
    }
    public I2CInterface(int lptPort)
    {
      this.PB = ParallelPort.Input(lptPort);
      this.PC = ParallelPort.Input(lptPort + 2);
      this.PB |= 0x0A;
      this.PC &= 0xDD;
      this.lptPort = lptPort;
      ParallelPort.Output(lptPort, this.PB);
      ParallelPort.Output(lptPort + 2, this.PC);
    }
    public void SDAOut(bool value)
    {
      if (value == true)
      {
        this.PB |= 0x08;
      }
      else
      {
        this.PB &= 0xF7;
      }
      ParallelPort.Output(this.lptPort, this.PB);
    }
    public void WriteProtect(bool value)
    {
      if (value == true)
      {
        this.PC &= 0xFD;
      }
      else
      {
        this.PC |= 0x02;
      }
      ParallelPort.Output(this.lptPort + 2, this.PC);
    }
    public bool SDAIn()
    {
      this.PC |= 0x20;
      ParallelPort.Output(this.lptPort + 2, this.PC);
      int data = ParallelPort.Input(this.lptPort);
      this.PC &= 0xDF;
      ParallelPort.Output(this.lptPort + 2, this.PC);
      return !((data & 0x08) == 0x08);
    }
    public void SCLOut(bool value)
    {
      if (value == true)
      {
        this.PB |= 0x02;
      }
      else
      {
        this.PB &= 0xFD;
      }
      ParallelPort.Output(this.lptPort, this.PB);
    }
    public void StartBit()
    {
      SDAOut(true);
      SCLOut(true);
      Thread.Sleep(delay);
      SDAOut(false);
      Thread.Sleep(delay);
      SCLOut(false);
      Thread.Sleep(delay);
    }
    public void StopBit()
    {
      SDAOut(false);
      SCLOut(true);
      Thread.Sleep(delay);
      SDAOut(true);
      Thread.Sleep(delay);
    }
    public void SendBit(bool value)
    {
      SDAOut(value);
      Thread.Sleep(delay);
      SCLOut(true);
      Thread.Sleep(delay);
      SCLOut(false);
      Thread.Sleep(delay);
    }
    public bool ReadBit()
    {
      SDAOut(true);
      Thread.Sleep(delay);
      SCLOut(true);
      Thread.Sleep(delay);
      bool value = SDAIn();
      SCLOut(false);
      Thread.Sleep(delay);
      return value;
    }
    public bool Ack()
    {
      SDAOut(true);
      Thread.Sleep(delay);
      SCLOut(true);
      Thread.Sleep(delay);
      bool value = SDAIn();
      SCLOut(false);
      Thread.Sleep(delay);
      return value;
    }
    public void NonAck()
    {
      SDAOut(true);
      Thread.Sleep(delay);
      SCLOut(true);
      Thread.Sleep(delay);
      SCLOut(false);
      Thread.Sleep(delay);
    }
    public void SendByte(int value, int bits, bool getAck, out bool ackValue)
    {
      for (int i = (int)Math.Pow(2, bits - 1); i > 0; i /= 2)
      {
        SendBit(((i & value) == i) ? true : false);
      }
      if (getAck == true)
      {
        ackValue = Ack();
      }
      else
      {
        ackValue = false;
        NonAck();
      }
    }
    public int ReadByte(int bits, bool ack)
    {
      int value = 0;
      for (int i = 0; i < bits; i++)
      {
        value *= 2;
        value += (ReadBit() == true) ? 0 : 1;
      }
      SendBit(!ack);
      return value;
    }
  }
}
//Pridanie "inpout32.dll"
using System.Runtime.InteropServices;
namespace I2C
{
  class ParallelPort
  {
    [DllImport("inpout32.dll", EntryPoint = "Out32")]
    public static extern void Output(int address, int value);
    [DllImport("inpout32.dll", EntryPoint = "Inp32")]
    public static extern int Input(int address);
  }
}
Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:25
Ing.Peter Šuba

Zakladateľ www.projectik.eu

It's time for another revolution

(Why so serious?)

Website: www.projectik.eu