utorok, 05 marec 2019 12:00 Written by 1644 times
Rate this item
(0 votes)

Stahovanie suborov z FTP cez PROXY

 

Predstavíme vám jednoduchý a funkčný kód ktorý stiahne súbor z FTP servera cez PROXY a nakopíruje ho do vybranej cesty na vase PC.

Priznám sa, že na internete je minimum funkčných kódov na sťahovanie súborov z FTP cez PROXY, tak som sa rozhodol napísať svoj vlastný, no čo je najpodstatnejšie, overený a funkčný zdrojový kód. Napísal som funkciu Download_from_FTP, ktorá má 2 vstupné a jeden výstupný parameter. Vstupné parameter RemoteFile – meno súboru, ktorý sa má stiahnuť, Path – cesta kam sa má súbor nakopírovať na vase PC môžete samozrejme kopírovať súbor aj inam) a výstupný parameter ErrMsg, ktorý sa vyplní chybovou hláškou v prípade zlyhania sťahovania súboru. Funkcia má návratovú hodnotu typu Boolean, čiža ak uspeje je hodnota true a ka nie, false. Zadefinoval som si vlastnú triedu na výnimky ProxySocketException ktorú si uložte do ľubovoľného súboru *.cs a pripojte potom cez klauzulu using do skriptu. Ďalej sú k funkcii potrebné ešte funkcie GetFileLengthFromHeader a SearchBytes, ktoré si nakopírujte k funkcii Download_from_FTP. Konštanty na pripojenie, t.j. meno FTP a PROXY a autentikačné údaje sú farebne vyznačené vo funkcii a sú na pohľa zrejmé. Zdrojový kód som kompiloval vo verzii C# Microsoft Visual Studio Enterprise C# 2017 verzia 15.5.1, Target framework: .NET Framework 4.5.1. Dúfam, že niekomu bude kód nápomocný. S pozdravom.

Kód v c# (ProxySocketException ):

   public class ProxySocketException : Exception
  {
    public ProxySocketException()
    {
    }

    public ProxySocketException(string message) : base(message)
    {
    }

    public ProxySocketException(string message, Exception innerException) : base(message, innerException)
    {
    }

    protected ProxySocketException(SerializationInfo info, StreamingContext context) : base(info, context)
    {
    }
  }

 

Kód v c# (Download_from_FTP ):

System.Int64 GetFileLengthFromHeader(string[] Header)
    {
      System.Int64 l = 0;
      foreach (string item in Header)
      {
        if (item.Length > 15 && item.Substring(0, 15).CompareTo("Content-Length:") == 0)
        {
          string strLen = item.Split(" ".ToCharArray())[1];
          return Convert.ToInt64(strLen);
        }
      }
      return l;
    }

    int SearchBytes(byte[] haystack, byte[] needle)
    {
      int len = needle.Length;
      int limit = haystack.Length - len;
      int k;
      for (int i = 0; i <= limit; i++)
      {
        k = 0;
        for (; k < len; k++)
        {
          if (needle[k] != haystack[i + k]) break;
        }
        if (k == len) return i;
      }
      return -1;
    }
  }

 

Kód v c# (Hlavná funkcia: ):

bool Download_from_FTP(string RemoteFile, string Path, out string ErrMsg)
    {
      const int RECV_SIZE = 64 * 1024;

      ErrMsg = string.Empty;
      try
      {
        var proxyAuthB64Str = Convert.ToBase64String(Encoding.ASCII.GetBytes("PROXY_USERNAME" + ":" + "PROXY_PASSWORD"));
        var sendStr = "GET http://" + "FTP_USERNAME" + ":" + "FTP_PASSWORD" + "@" + " FTP IP alebo domenove meno " + "PATH – cesta k suboru na FTP" + RemoteFile + " HTTP/1.1\n"
              + "Host: " + "FTP IP alebo domenove meno" + "\n"
              + "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; Eradicator; dotNetClient)\n"
              + "Proxy-Authorization: Basic " + proxyAuthB64Str + "\n"
              + "Content-Type: application/octet-stream\n"
              + "Connection: close\n\n";
        var sendBytes = Encoding.ASCII.GetBytes(sendStr);

        using (var ProxySocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp))
        {
          ProxySocket.Connect("PROXY_HOST – IP alebo domenove meno", "3128");
          if (!ProxySocket.Connected) throw new ProxySocketException ();
          // sending data protocol to FTP ...
          ProxySocket.Send(sendBytes);

          // buffer for the received data from FTP ...
          byte[] Buffer = new byte[RECV_SIZE];
          // read first packet, Buffr_size - size of first read packet ...
          int Buffer_size = ProxySocket.Receive(Buffer, RECV_SIZE, SocketFlags.Partial);
          if (Buffer_size == 0) throw new ProxySocketException("No bytes recieved from " + " FTP IP alebo domenove meno " + "PATH – cesta k suboru na FTP");

          // Check result of recieved data from the header ...
          var Header = new string(Encoding.ASCII.GetChars(Buffer)).Split("\r\n".ToCharArray());
          var responseFirstLine = Header.Take(1).ElementAt(0);
          var httpResponseDescription = Regex.Replace(responseFirstLine, @"HTTP/1\.\d (\d+) (\w+)", "$2");
          // check, if received data OK ...
          if (httpResponseDescription != "OK")
          {
            throw new ProxySocketException("Error: " + responseFirstLine);
          }

          // size of the buffer read from the first packet ...
byte[] FILE_SEPARATOR = new byte[] { 0x0D, 0x0A, 0x0D, 0x0A };
          int File_offset = SearchBytes(Buffer, FILE_SEPARATOR);
          if (File_offset == -1)
          {
            throw new Exception("Recieved data error - no joined file data: " + new string(Encoding.ASCII.GetChars(Buffer)));
          }
          File_offset += FILE_SEPARATOR.Length;

          // expected size of the downloaded file ...
          System.Int64 FileSizeHeader = GetFileLengthFromHeader(Header);

          // Checker of the downloaded file ...
          System.Int64 FileSize = 0;

          StreamWriter fstream = new StreamWriter(Path + RemoteFile);
          try
          {
            // Write first downloaded file packet placed behind the header data ...
            fstream.BaseStream.Write(Buffer, File_offset, Buffer_size - File_offset);
            FileSize = Buffer_size - File_offset;
            // write the next packets ...
            while ((Buffer_size = ProxySocket.Receive(Buffer, RECV_SIZE, SocketFlags.Partial)) > 0)
            {
              fstream.BaseStream.Write(Buffer, 0, Buffer_size);
              FileSize += Buffer_size;
            }
          }
          finally
          {
            fstream.Close();
            fstream.Dispose();
            fstream = null;
          }

          sendBytes = null;
          sendStr = null;
          Buffer = null;
          Header = null;

          if (FileSize != FileSizeHeader)
            throw new ProxySocketException("Unable to download file " + RemoteFile + ". Not all bytes downloaded.");
        }

        return ErrMsg.Length == 0;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        ErrMsg = ex.Message;
        return false;
      }
    }

 

 

Last modified on utorok, 05 marec 2019 12:23
Alojz Benďák

Autor je administrátor webu a venuje sa programovaniu takmer 23 rokov.

 • prvý kontakt s počítačmi na strednej škole - PMD 1,2,3, PP06, Atari, Sinclair (programovanie v jazyku: strojový kód, basic a pascal):  2 roky
 • na VŠ - jazyky Turbo pascal a Turbo C: 1rok
 • programovanie databázového ekonomického širokoškálneho software v Delphi a C++ Borland (databázy Paradox): 8 rokov v Codex s.r.o. Nitra
 • programovanie webových aplikácií na databázach MySQL a MS SQL server: 1 roky na živnosť (firmy: Hermes Nitra, Schindler v Bratislave)
 • pracoval ako DBA v Homecredit Brno a vo VÚB Bratislava ako vyvojár + optimalizácie v SQL a PL/SQL na Oracle 11g (firma Accenture)
 • programoval programy pre súkromné firmy pre HW na skenovanie povrchov nádrží pre skladovanie tekutých palív (pristroj Leica)
 • momentálne pracuje ako DBA pod Oracle 11g a ako vyvojár vnútropodnikových databázových aplikacií v PHP, SQL, C++, C# a interface v PL/SQL: 11 rokov
 • ďalej programuje s HTML, CSS, Ajax, Javascript, VBA, MS visual C++ a C# malé podporné aplikácie
 • certifikát SQL expert for Oracle 11g   
 • spolupracuje a aktívne učí pre počítačové firmy: Lapis, IVIT v Nitre