štvrtok, 21 jún 2012 13:02 Written by 3003 times
Rate this item
(3 votes)

c# - Ako stiahnuť súbory z ftp

V nasledujúcom príklade si ukážeme ako stiahnuť celý adresár (folder) z ftp servera pomocou c#.

V prvok kroku musíme stiahnuť zoznam súborov v nami zadanom adresári na ftp. Na to použijeme nasledujúci kód:

 

        FtpWebRequest reqFTP;
        reqFTP = (FtpWebRequest)FtpWebRequest.Create(new Uri("ftp://" + ftpServer + "/"+directory));
        reqFTP.UseBinary = true;
        reqFTP.Credentials = new NetworkCredential(ftpUserID, ftpPassword);
        reqFTP.Method = WebRequestMethods.Ftp.ListDirectory;
        reqFTP.Proxy = null;
        reqFTP.KeepAlive = false;        
        
        using (FtpWebResponse response = (FtpWebResponse)reqFTP.GetResponse())
        {
          using (StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream()))
          {
            name = reader.ReadToEnd();
          }
        }

Ak nastavíme reqFTP.Method = WebRequestMethods.Ftp.ListDirectory; ,tak sa nám stiahne zoznam súborov v tvare:

 

a
beeeee
config.xml
Copy (2) of config.xml

Z tohto tvaru však nevieme určiť či sa jedná o adresár alebo súbor. Ak to chceme rozlíšiť, musíme nastaviť reqFTP.Method = WebRequestMethods.Ftp.ListDirectoryDetails;. Pomocou tejto metódy sa stiahne zoznam súborov v tvare:

drwxr-xr-x  1 ftp   ftp       0 Jun 20 11:38 a
drwxr-xr-x  1 ftp   ftp       0 Jun 20 13:28 beeeee
-rw-r--r--  1 ftp   ftp      690 Oct 08 2009 config.xml
-rw-r--r--  1 ftp   ftp      690 Oct 08 2009 Copy (2) of config.xml

Z nasledujúceho vidíme, že ak je to adresár, riadok sa začína "d". Z tohto postupu je však dosť naročné vyseparovať názov súboru. Preto názvy súborov použijeme z prvého kroku a to, či sa jedná o adresár, z druhého kroku. Možno existuje aj iné riešenie, ale ja som to riešil takto.

Vysledný zdrojový kód v c# :

using System;
using System.Collections;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Text;
namespace projectik
{
  /// <summary>
  /// ftpFName
  /// </summary>
  internal class ftpFName
  {
    public ftpFName(string name, bool isFolder)
    {
      this.name = name;
      this.isFolder = isFolder;
    }
    public bool isFolder { get; set; }
    public string name { get; set; }
  }
  /// <summary>
  /// FtpClass
  /// </summary>
  internal class FtpClass
  {
    private string ftpServerIP { get; set; }
    private string ftpUserID { get; set; }
    private string ftpPassword { get; set; }
    private string errorMessage = String.Empty;
    private ArrayList downloadedFiles = new ArrayList();
    /// <summary>
    /// konstruktor FTPClass
    /// </summary>
    /// <param name="ftpServerIP"></param>
    /// <param name="ftpUserID"></param>
    /// <param name="ftpPassword"></param>
    public FtpClass(string ftpServerIP, string ftpUserID, string ftpPassword)
    {
      try
      {
        this.ftpServerIP = ftpServerIP;
        this.ftpUserID = ftpUserID;
        this.ftpPassword = ftpPassword;
      }
      catch
      {
      }
    }
    /// <summary>
    /// Vlastnost na vratenie stiahnutych suborov z FTP
    /// </summary>
    public string[] DownloadedFiles
    {
      get
      {
        return (string[])downloadedFiles.ToArray(typeof(string));
      }
    }
    /// <summary>
    /// Vrati aktualnu chybu
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public string GetErrorMessage()
    {
      return errorMessage;
    }
    /// <summary>
    /// Metoda na stiahnutie vsetkych suborov a adresarov na ftp
    /// </summary>
    /// <param name="directory">adresar na ftp</param>
    /// <param name="destiny">ka sa to ma ulozit</param>
    /// <returns>true/false</returns>
    public bool downloadDirectory(string directory, string destiny)
    {
      try
      {
        string path = Path.Combine(destiny, directory);
        bool status = false;
        //ak adresar neexistuje ,tak ho vytvorim
        if (Directory.Exists(path) != true)
        {
          Directory.CreateDirectory(path);
        }
        directory = directory.TrimEnd(new char[] { '\\', '/' }) + "/";
        //ziskanie vsetkych suborov v adresary na ftp
        ftpFName[] subory = this.getFileList(directory);
        foreach (ftpFName s1 in subory)
        {
          if (s1.isFolder)
          {
            status = this.downloadDirectory(directory + s1.name + "/", destiny);
            if (status != true)
            {
              return false;
            }
            continue;
          }
          status = this.downloadFile(directory + s1.name, path);
          if (status != true)
          {
            return false;
          }
        }
      }
      catch (Exception ex1)
      {
        this.errorMessage = ex1.Message;
        return false;
      }
      return true;
    }
    /// <summary>
    /// ziskanie vsetkych suborov v adresary na ftp
    /// </summary>
    /// <param name="directory"></param>
    /// <returns>true/false</returns>
    private ftpFName[] getFileList(string directory)
    {
      ArrayList fileAndFolder = new ArrayList();
      StringBuilder result = new StringBuilder();
      string name, detailsname;
      string[] nameFiles, detailsNameFiles;
      try
      {
        FtpWebRequest reqFTP;
        reqFTP = (FtpWebRequest)FtpWebRequest.Create(new Uri("ftp://" + ftpServerIP + "/" + directory));
        reqFTP.UseBinary = true;
        reqFTP.Credentials = new NetworkCredential(ftpUserID, ftpPassword);
        reqFTP.Method = WebRequestMethods.Ftp.ListDirectory;
        reqFTP.Proxy = null;
        reqFTP.KeepAlive = false;
        reqFTP.UsePassive = false;
        using (FtpWebResponse response = (FtpWebResponse)reqFTP.GetResponse())
        {
          using (StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream()))
          {
            name = reader.ReadToEnd();
          }
        }
        nameFiles = name.Split(new string[] { "\r\n" }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
        reqFTP = (FtpWebRequest)FtpWebRequest.Create(new Uri("ftp://" + ftpServerIP + "/" + directory));
        reqFTP.UseBinary = true;
        reqFTP.Credentials = new NetworkCredential(ftpUserID, ftpPassword);
        reqFTP.Method = WebRequestMethods.Ftp.ListDirectoryDetails;
        reqFTP.Proxy = null;
        reqFTP.KeepAlive = false;
        reqFTP.UsePassive = false;
        using (FtpWebResponse response = (FtpWebResponse)reqFTP.GetResponse())
        {
          using (StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream()))
          {
            detailsname = reader.ReadToEnd();
          }
        }
        detailsNameFiles = detailsname.Split(new string[] { "\r\n" }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
        for (int i = 0; i < detailsNameFiles.Length; i++)
        {
          fileAndFolder.Add(new ftpFName(nameFiles[i], detailsNameFiles[i].StartsWith("d")));
        }
        return (ftpFName[])fileAndFolder.ToArray(typeof(ftpFName));
      }
      catch (Exception ex1)
      {
        this.errorMessage = ex1.Message;
        return null;
      }
    }
    /// <summary>
    /// Stiahnutie jedneho suboru z ftp
    /// </summary>
    /// <param name="file">subor na stiahnutie</param>
    /// <param name="destiny">Kam ulozit subor</param>
    /// <returns></returns>
    private bool downloadFile(string file, string destiny)
    {
      try
      {
        FtpWebRequest reqFTP;
        reqFTP = (FtpWebRequest)FtpWebRequest.Create(new Uri("ftp://" + ftpServerIP + "/" + file));
        reqFTP.UseBinary = true;
        reqFTP.Credentials = new NetworkCredential(ftpUserID, ftpPassword);
        reqFTP.Method = WebRequestMethods.Ftp.DownloadFile;
        reqFTP.Proxy = null;
        reqFTP.KeepAlive = false;
        reqFTP.UsePassive = false;
        using (FtpWebResponse response = (FtpWebResponse)reqFTP.GetResponse())
        {
          using (Stream responseStream = response.GetResponseStream())
          {
            using (FileStream writeStream = new FileStream(Path.Combine(destiny, Path.GetFileName(file)), FileMode.Create))
            {
              int Length = 2048;
              Byte[] buffer = new Byte[Length];
              int bytesRead = responseStream.Read(buffer, 0, Length);
              while (bytesRead > 0)
              {
                writeStream.Write(buffer, 0, bytesRead);
                bytesRead = responseStream.Read(buffer, 0, Length);
              }
              //ulozim subor ,ktory bol vytvorený
              this.downloadedFiles.Add(Path.GetFileName(file));
            }
          }
        }
      }
      catch (Exception ex1)
      {
        this.errorMessage = ex1.Message;
        return false;
      }
      return true;
    }
  }
}

Použitie :

 

        string ftpUserID = "root";
        string ftpPassword = "admin";
        string destinyLocalDirectory = @"c:\daco";
        FtpClass myFtpClass = new FtpClass(server, ftpUserID, ftpPassword);
        string dir = "ftpDirectory";
        bool status = myFtpClass.downloadDirectory(dir, destinyLocalDirectory);
        if (status != true)
        {
          errorMessage = "Nepodarilo sa stiahnut vsetky data s ftp servera.\n"+myFtpClass.GetErrorMessage();
          return false;
        }

 

 

 

Last modified on pondelok, 25 jún 2012 11:03
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu