štvrtok, 23 máj 2013 12:35 Written by 3950 times
Rate this item
(7 votes)

C# - Generics - generické programovanie

Generické programovanie, je rozdelenie kódu programu na algoritmus a dátové typy. Inými slovami, generické programovanie vám umožní napísať triedu alebo metódu, ktorá môže pracovať s ľubovoľným dátovým typom.
V jazyku CPP  je GP realizované pomocou takzvaných šablon (templates). V c# používame pre GP tzv. generics. (Generics a templats nie je to isté, ale je to podobné!)

Načo je to dobre?

 • Odstráni sa tým nepríjemné boxovanie/odboxovanie a pretypovávanie.
 • Silná kontrola typov bude prebiehať už pri kompilácii.
 • Možnosť nastaviť obmedzenia na typové parametre.
 • Znovu použitie kódu.

Príklad:

public class Stack<T>
{
  T[] items;
  int count;
  public void Push(T item) {...}
  public T Pop() {...}
}

Označenie veľke T nazývame typový parameter a je špecifikovaný v lomených zátvorkách za menom definovaného objektu (<T>). Tento názov sa používa ako zástupný symbol pre skutočný dátovy typ.  Písmeno T sa používa len z dohody, môžete tam dať ľubovoľné písmeno. Lenže od čias CPP a šablón si programátori zvykli na T .

Generické typy môžu mať viac než jeden parametrický typ.

Príklad :

public class Image<TColor, TDepth>
{
...
}

 

 Príklad :

using System;
namespace Test
{
	class TestClass
	{ 
		public static void Swap<T>(ref T input1,ref T input2)
		{
			T temp;
			temp = input1;
			input1 = input2;
			input2 = temp;
		}
	}
	class MainClass
	{
		public static void Main (string[] args)
		{
			int a=10,b=2;
			TestClass.Swap<int>(ref a,ref b);
			Console.WriteLine ("a={0} ; b={1}",a,b);
			Console.ReadKey();
		}
	}
}

Output: a=2 ; b=10

Zápis:

int a=10,b=2;
TestClass.Swap(ref a,ref b); //OK
TestClass.Swap<int>(ref a,ref b); //OK
TestClass.Swap<double>(ref a,ref b); //Error - a,b musia byt double
// Error CS1502: The best overloaded method match for `Test.TestClass.Swap<double>(ref double, ref double)' has some invalid arguments (CS1502) (Test)

Obmedzenia pre typový parameter

C# poskytuje tzv obmedzenia, ktoré môžeme aplikovať na generics . Každý obmedzený typový parameter oddeľovač where.

 

/// <summary>
/// Typovy parameter musi mat implementovany interface IEnumerable.
/// </summary>
class Class1<T> where T : IDisposable
{
}
/// <summary>
/// Typovy parameter musi byt struct.
/// </summary>
class Class2<T> where T : struct
{
}
/// <summary>
/// Typovy parameter musi byt trieda s verejnym bezparam. konstruktorom
/// </summary>
class Class3<V> where V : class, new()
{
}
public class Image<TColor, TDepth> : CvArray<TDepth>, 
	IImage, IDisposable, ICloneable, IEquatable<Image<TColor, TDepth>>
where TColor : struct, new(), IColor
where TDepth : new()

 Vytvorenie generic metódy :

V niektorých prípadoch nie je typový parameter potrebný pre celú triedu, ale iba vo vnútri konkrétnej metódy.

public void MyGenericMethod<T> (T x, T y) where T : struct
{. . .}

 

Vytvorenie generic Interface :

public interface IMyGenericInterfce<T>
{
  void Method1(T a, T b);
  T Method2(T a, T b);
} 
//Pouzitie interface:
public class MyClass : IMyGenericInterfce<int>
{  
  public void Method1(int a, int b)
  {. . .} 
  public int Method2(int a, int b)
  {. . .}
}

 

Vytvorenie generic Delegáta :

 

public delegate void MyGenericDelegate<T>(T a, T b); 
//Pouzitie 
MyGenericDelegate<int> myDel1 = new MyGenericDelegate<int>(MyTargetMethod1); 
myDel1(5, 10);
MyGenericDelegate<string> myDel2 = new MyGenericDelegate<string>(MyTargetMethod2);
myDel2("a", "b"); 
public static void MyTargetMethod1(int x, int y)
{. . .}
public static void MyTargetMethod2(string x, string y)
{. . .}

 

Last modified on štvrtok, 22 august 2013 15:49
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu