pondelok, 30 január 2012 11:07 Written by 13964 times
Rate this item
(5 votes)

C# - TCP client server

Ukážeme si ako spraviť jednoduchú komunikáciu v TCP client-server. Pred kompiláciou zdrojového kódu treba zmeniť IP adresu v oboch programoch. V kóde je IP servera nastavená ako localhost 127.0.0.1 a port 8001. Po spustení servera začne server načúvať na nastavenom porte a čaká na pripojenie klienta. Po spustení klienta sa klient pripojí a odošle serveru našu správu.

Server po obdržaní správy ju zobrazí a pošle potvrdenie, ktoré dostane klient. Klient môže byť spustený na rovnakom počítači ako server alebo z iného počítača.

Kód v c# client

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Net.Sockets;
using System.Threading;
namespace TCP_client
{
  /// <summary>
  /// TCP client - www.projectik.eu
  /// </summary>
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        string ipServer = "127.0.0.1";
        int portServer = 8001;
        String str = String.Empty;
        int timeout = 1000;
        int myTime = 0;
        bool statusTimeOut = false;
        List<byte> buffer = new List<byte>();
        Console.WriteLine("Connecting.....");
        //zadame text na odoslanie
        Console.WriteLine("Enter the string to be transmitted : ");
        //nacitanie zadaneho textu do premennej
        str = Console.ReadLine();
        using (TcpClient client = new TcpClient(ipServer, portServer))
        {
          //Client sa uspesne pripojil
          Console.WriteLine("Connected");
          client.ReceiveTimeout = 3000;
          client.SendTimeout = 3000;
          using (NetworkStream stream = client.GetStream())
          {
            stream.Write(ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(str), 0, str.Length);
            //cakanie na odpoved od servera
            while (stream.DataAvailable == false)
            {              
              Thread.Sleep(1);
              if (++myTime > timeout)
              {
                statusTimeOut = true;
                break;
              }
            }
            if (statusTimeOut)
            {
               Console.Write("Time out.");
              return;
            }
            //citaj pokial su data
            while (stream.DataAvailable)
            {
              buffer.Add((byte)stream.ReadByte());
            }
          }
          Console.WriteLine("Server reply : ");
          //Vypiseme co poslal server
          Console.WriteLine(ASCIIEncoding.ASCII.GetString(buffer.ToArray()));
          Console.ReadLine();
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Error..... " + e.Message);
      }
    }
  }
}

 

Kód v c# server

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
namespace TCPserver
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int port = 8001;      
      IPAddress ipAddress = IPAddress.Any;    
      TcpClient client = null;
      ASCIIEncoding encoder = new ASCIIEncoding();
      byte[] buffer;
      TcpListener listener = null;
      try
      {
        listener = new TcpListener(ipAddress, port);
        listener.Start();
        Console.WriteLine("Server is running");
        Console.WriteLine("Listening on port " + port);
        Console.WriteLine("Waiting for connections...");
        while (true)
        {
          client = listener.AcceptTcpClient();
          using (NetworkStream stream = client.GetStream())
          {
            buffer = new byte[1024];
            stream.Read(buffer, 0, buffer.Length);
            Console.WriteLine(encoder.GetString(buffer));
            // server odpovie dakujem za spravicku
            stream.Write(encoder.GetBytes("dakujem za spravicku"), 0, ("dakujem za spravicku").Length);          
          }
        }
      }
      catch (Exception ex1)
      {
        Console.WriteLine(ex1.Message);
      }
      finally
      {
        if (client != null)
        {
          client.Close();
        }
        listener.Stop();
      }
    }
  }
}

 V nasledujúcom príklade vypustíme obe triedy TcpListener a TcpClient a namiesto toho priamo použijeme System.Net.Sockets.Socket triedy.

Kód v c# client

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Net.Sockets;
using System.Net;
namespace TCP_client
{
  /// <summary>
  /// TCP client - www.projectik.eu
  /// </summary>
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        String str = String.Empty;
        IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 8001);
        byte[] buffer = new byte[4096]; //buffer 4kB
        Console.WriteLine("Connecting.....");
        //zadame text na odoslanie
        Console.WriteLine("Enter the string to be transmitted : ");
        //nacitanie zadaneho textu do premennej
        str = Console.ReadLine();
        using (Socket sock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp))
        {
          sock.Connect(iep);
          //Client sa uspesne pripojil
          Console.WriteLine("Connected");
          //set timeout
          sock.ReceiveTimeout = 3000;
          sock.SendTimeout = 3000;
          //Convertovenie stringu na byte array
          byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes(str);
          //odoslanie spravy
          sock.Send(data, data.Length, SocketFlags.None);
          //prijatie odpovede od servera
          int numberOfBytes = sock.Receive(buffer);
          byte[] formatedBytes = new byte[numberOfBytes];
          Array.Copy(buffer, formatedBytes, numberOfBytes);
          //Vypiseme co poslal server
          Console.WriteLine("Server reply : ");
          Console.WriteLine(ASCIIEncoding.ASCII.GetString(formatedBytes.ToArray()));
          Console.ReadLine();
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Error..... " + e.Message);
      }
    }
  }
}

Kód v c# server

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
namespace TCPserver
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      byte[] buffer = new byte[4096];//4kb buffer
      try
      {
        Console.WriteLine("Server is running");
        Console.WriteLine("Waiting for connections...");
        using (Socket sock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp))
        {
          //nacuvanie od vsetkych IP adries
          IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 8001);

          sock.Bind(iep);
          sock.Listen(1);
          while (true)
          {
            Socket listener = sock.Accept();
            // sock.Poll(0, SelectMode.SelectRead);            
            if (listener.Connected)
            {
              //prijatie odpovede od servera
              int numberOfBytes = listener.Receive(buffer);
              byte[] formatedBytes = new byte[numberOfBytes];
              Array.Copy(buffer, formatedBytes, numberOfBytes);
              //Vypiseme co poslal server
              Console.WriteLine("Client send : ");
              Console.WriteLine(ASCIIEncoding.ASCII.GetString(formatedBytes));
            
              //Odpoved servera
              byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes("dakujem za spravicku");
              listener.Send(data, data.Length, SocketFlags.None);
            }
          }
        }
      }
      catch (Exception ex1)
      {
        Console.WriteLine(ex1.Message);
      }    
    }
  }
}
Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:27
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu

Related items