štvrtok, 22 december 2011 19:12 Written by 71231 times
Rate this item
(2 votes)

C# - Hadík

Ukážeme si ako spraviť jednoduchú hru "hadika - snake". Princíp hry: Používaj šípky na klávesnici. Snaž sa pozbierať hadíkom čo najviac jabĺčok (červených štvorčekov) a začni rásť, ale nenaraz do stien alebo do tela hadíka .

Najprv si vytvoríme triedu (class) segment , ktorá  bude reprezentovať jednu kocku z nášho hadika. Mohla by vyzerať napr. takto:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Drawing;

namespace hra_hadik
{
  class Segment : ICloneable
  {
    private Rectangle rectangle; 
   
    public Segment(int width, int height, int x, int y)
    {
      this.rectangle = new Rectangle(x, y, width, height);
    }
    public int X
    {
      get { return this.rectangle.X; }
      set { this.rectangle.X = value; }
    }

    public int Y
    {
      get { return this.rectangle.Y; }
      set { this.rectangle.Y = value; }
    }
    public Rectangle ToRectangle()
    {
      return this.rectangle;
    }

    public object Clone()
    {
      return MemberwiseClone();
    }
  }
}

Ďalej nám treba spraviť triedu hadika, ktorú nazveme napr snake a bude vyzerať takto:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace hra_hadik
{
  class Snake
  {
    private readonly List<Segment> segments;
    public static readonly int width = 10;
    public static readonly int height = 10;
    private int skore = 0;

    public Snake()
    {
      this.segments = new List<Segment>();

      Segment segment = new Segment(width, height, 0, 0);
      this.segments.Insert(0, segment);

      segment = new Segment(width, height, width, 0);
      this.segments.Insert(1, segment);

      //hlava hadika
      segment = new Segment(width, height, 2 * width, 0);
      this.segments.Insert(2, segment);
    }
    public bool RovnakySegment(Segment mySegment1, Segment mySgment2)
    {
      return ((mySegment1.X == mySgment2.X) && (mySegment1.Y == mySgment2.Y));
    }
    public bool PohniHadika()
    {


      //posunieme telo hadika
      for (int i = 0; i < this.PoziciaHlavy; i++)
      {
        this.segments[i] = this.segments[i + 1].Clone() as Segment;
      }

      //posunieme hlavu na novu poziciu
      switch (SmerHadika)
      {
        case Pohyb.Left:

          this.segments[this.PoziciaHlavy].X -= width;

          break;

        case Pohyb.Right:

          this.segments[this.PoziciaHlavy].X += width;

          break;

        case Pohyb.Up:

          this.segments[this.PoziciaHlavy].Y -= height;

          break;

        case Pohyb.Down:

          this.segments[this.PoziciaHlavy].Y += height;

          break;
      }

      //skontroluje ci hlava hadika sa nedotkla tela

      //posunieme zbytok tela
      for (int i = 0; i < this.PoziciaHlavy; i++)
      {
        if (this.RovnakySegment(this.segments[i], this.segments[this.PoziciaHlavy]))
        {
          return false;
        }
      }

      return true;

    }
    public void PridajSegmentHadika()
    {
      Segment segment = new Segment(width, height, -10, -10);
      this.segments.Insert(0, segment);
      this.skore += 10;
    }
    public List<Segment> ToSegments
    {
      get { return this.segments; }
    }

    public int PoziciaHlavy
    {
      get { return this.segments.Count - 1; }
    }
    public int Skore
    {
      get { return this.skore; }
    }
    public Pohyb SmerHadika { get; set; }
    public enum Pohyb
    {
      Left,
      Right,
      Up,
      Down
    }
  }
}

Na začiatku si vykreslíme samotného hadika,ktorý sa bude skladať z 3 segmentov. Ešte vykreslime náhodne jedno jabĺčko, ktorého súradnice sa budu meniť vždy keď ho hadik "zje".Zdrojový kód samotnej hry by mohol vyzerať nejako dakto:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
using System.Threading;

namespace hra_hadik
{  
  class SnakeGame
  {
    private readonly static int WidtHracejPlochy = 500;
    private readonly static int HeightHracejPlochy = 500;
    private readonly PictureBox canvas;
    private readonly Snake hadik = new Snake();
    private readonly SolidBrush farbaTela = new SolidBrush(Color.LightBlue);
    private readonly SolidBrush farbaTextu = new SolidBrush(Color.Gray);
    private readonly SolidBrush farbaJedla = new SolidBrush(Color.Red);
    Segment jedlo1 = new Segment(Snake.width, Snake.height, 50, 50);
    Random random = new Random();

    public SnakeGame(PictureBox canvas)
    {
      this.canvas = canvas;     

      this.hadik.SmerHadika = Snake.Pohyb.Right;   
      
      this.canvas.Paint += new PaintEventHandler(canvas_Paint);

    }
    /// <summary>
    /// nastavime novy smer pre hadika
    /// </summary>
    /// <param name="novySmer"></param>
    public void NastavSmer(hra_hadik.Snake.Pohyb novySmer)
    {
      this.hadik.SmerHadika = novySmer;     
    }
    /// <summary>
    /// Overime ci je hadik v hracom poli
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public bool KoniecHry()
    {
      if (this.hadik.ToSegments[this.hadik.PoziciaHlavy].X < 0 || this.hadik.ToSegments[this.hadik.PoziciaHlavy ].Y < 0)
      {
        return true;
      }
      if (this.hadik.ToSegments[this.hadik.PoziciaHlavy].X > WidtHracejPlochy || this.hadik.ToSegments[this.hadik.PoziciaHlavy].Y > HeightHracejPlochy)
      {
        return true;
      }

      return false;

    }
    /// <summary>
    /// Vykreslime hracie pole
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    void canvas_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {

        
      e.Graphics.DrawString("Score :"+this.hadik.Skore, new Font(FontFamily.GenericSansSerif, 12, FontStyle.Bold), this.farbaTextu,0,0);
        
      e.Graphics.FillRectangle(this.farbaJedla, jedlo1.ToRectangle());

      if (this.KoniecHry())
      {
        e.Graphics.DrawString("Koniec hry", new Font(FontFamily.GenericSansSerif, 24, FontStyle.Bold), this.farbaTextu, 150, 150);
        return;
      }

      if (this.hadik.PohniHadika() == false)
      {
        e.Graphics.DrawString("Koniec hry", new Font(FontFamily.GenericSansSerif, 24, FontStyle.Bold), this.farbaTextu, 150, 150);
        return;
      }
      if(this.hadik.RovnakySegment(this.hadik.ToSegments[this.hadik.PoziciaHlavy],this.jedlo1))
      {
        jedlo1 = new Segment(Snake.width, Snake.height, Snake.width * this.random.Next(0, 50), Snake.height * this.random.Next(0, 50));
        this.hadik.PridajSegmentHadika();
      }

      foreach (Segment telo in this.hadik.ToSegments)
        e.Graphics.FillRectangle(this.farbaTela, telo.ToRectangle());

      Thread.Sleep(20);
      
      //budeme zvysovat rychlost,ak sa zmeni skore
      if(this.hadik.Skore < 100)
        Thread.Sleep(20);
      if (this.hadik.Skore < 150)
        Thread.Sleep(20);
      if (this.hadik.Skore < 200)
        Thread.Sleep(20);
      if (this.hadik.Skore < 250)
        Thread.Sleep(20);
      if (this.hadik.Skore < 300)
        Thread.Sleep(20);
      if (this.hadik.Skore < 350)
        Thread.Sleep(20);
      
      e.Graphics.DrawString("www.projectik.eu", new Font(FontFamily.GenericSansSerif, 10, FontStyle.Bold), this.farbaTextu, 150, 150);
      
      this.canvas.Invalidate();
      
    }
  }
}

V prílohe si môžete stiahnuť kompletné zdrojové kódy tejto hry.

Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:33
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu