streda, 17 september 2014 10:27 Written by 3938 times
Rate this item
(2 votes)

PL/SQL - cykly

Ukážeme si zopár príkladov použitia rôznych druhov cyklov v PL SQL.

 

V príklade sú uvedené najpoužívanejšie príklady zápisu cyklov v PL SQL.

Popis príkladov:

1. WHILE/LOOP Cyklus s explicitným otvorením a zatvorením kurzora a prečítaním a výpisom všetkých riadkov do outputu.

2. Obdobný cyklus LOOP ako cyklus 1 s podmienkou na ukončenie pomocou klauzuly EXIT.

3. Obdobný cylkus ako cyklus 2 s pridaním vnoreného cyklu. Tu som ukázal možnosť použitia LABELov/návestí pre možnosť predčasného ukončenia cyklu.

4. Cyklus LOOP s inkrementom hodnoty prenennej I.

5. Cyklus FOR s využitím implicitného otvorenia a zatvorenia kurzora a prečítaním a výpisom všetkých riadkov do outputu.

6. Cylkus FOR s inkrementom hodnoty prenennej I a jej výpisom na output.

7. Cyklus FOR ALL som využil na update mena užívateľa na meno s veľkým začiatočným písmenom. Tento druh cyklu má niekoľko obmedzení v použití. Odporúčam pravidlá  naštudovať v ORACLE dokumentácii.

Stačí zameniť svoju existujúcu tabuľku s jej s tĺpcami za tabuľku vo vašej schéme, kde budete testovať príklad a jednoducho anonymný blok spustíte na svojom klientovi.

Príklady som testoval na prostredí ORACLE 11g.

/* CYKLY V PL SQL */
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  I INTEGER := 0;
  CUR1 SYS_REFCURSOR;
  CURSOR CUR2 IS SELECT USERNAME FROM USERS ORDER BY 1;  
  CURSOR CUR3 IS SELECT USERNAME FROM USERS ORDER BY 1;  
  USERNAME VARCHAR2(50);    
BEGIN
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CYCLE 1 START');
  OPEN CUR1 FOR SELECT USERNAME FROM USERS ORDER BY 1;
  FETCH CUR1 INTO USERNAME; 
  WHILE CUR1%FOUND 
  LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(USERNAME);
    FETCH CUR1 INTO USERNAME; 
  END LOOP;
  CLOSE CUR1;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CYCLE 1 FINISH');
  DBMS_OUTPUT.NEW_LINE; 
  
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CYCLE 2 START');
  OPEN CUR2;
  LOOP
    FETCH CUR2 INTO USERNAME;
    EXIT WHEN CUR2%NOTFOUND;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(USERNAME);
  END LOOP;
  CLOSE CUR2;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CYCLE 2 FINISH');
  DBMS_OUTPUT.NEW_LINE; 
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CYCLE 3 START');
  OPEN CUR2;
  <<CYCLE1>>
  LOOP
    FETCH CUR2 INTO USERNAME;
    EXIT CYCLE1 WHEN CUR2%NOTFOUND;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CYCLE 3 PART 1='||USERNAME);
    OPEN CUR3;
    <<CYCLE2>>
    LOOP
      FETCH CUR3 INTO USERNAME;
      EXIT CYCLE2 WHEN CUR3%NOTFOUND;
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CYCLE 3 PART 2='||USERNAME);
      /* possibility to finish cycle 1 
      IF .... THEN 
        EXIT CYCLE1 WHEN ... any condition
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(USERNAME);
      END IF;
      */      
    END LOOP CYCLE2 ;
    CLOSE CUR3;
  END LOOP CYCLE1;
  CLOSE CUR2;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CYCLE 3 FINISH');
  DBMS_OUTPUT.NEW_LINE;
      
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CYCLE 4 START');
  I := 0;
  LOOP
     I := I + 1;
     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('I=' || TO_CHAR(I));
     EXIT WHEN I = 10;
  END LOOP;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CYCLE 4 FINISH');
  DBMS_OUTPUT.NEW_LINE;  
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CYCLE 5 START');
  FOR JUSER IN (SELECT USERNAME FROM USERS ORDER BY 1)
  LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('USERNAME=' || JUSER.USERNAME);
  END LOOP;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CYCLE 5 FINISH');
  DBMS_OUTPUT.NEW_LINE;  
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CYCLE 6 START');
  FOR I IN 1 .. 10 LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('FOR I=' || TO_CHAR(I));
  END LOOP;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CYCLE 6 FINISH');
  DBMS_OUTPUT.NEW_LINE;
    
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CYCLE 7 START');
  DECLARE
    TYPE USERLIST IS VARRAY(2) OF INTEGER;
    USERSLIST USERLIST := USERLIST();
  BEGIN
    USERSLIST(1) := 1;
    USERSLIST(2) := 2;
    FORALL I IN USERSLIST.FIRST..USERSLIST.LAST
      UPDATE USERS J SET J.USERNAME=INITCAP(J.USERNAME) WHERE J.IDUSER=USERSLIST(I);
  END; 
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CYCLE 7 FINISH');
  DBMS_OUTPUT.NEW_LINE;
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    IF CUR1%ISOPEN THEN 
      CLOSE CUR1;
    END IF;
    IF CUR2%ISOPEN THEN 
      CLOSE CUR2;
    END IF;
    IF CUR3%ISOPEN THEN 
      CLOSE CUR3;
    END IF;
END;
/

Prajem vela efektívneho a bezchybného kódu.

S pozdravom

 

 

Last modified on streda, 17 september 2014 13:13
Alojz Benďák

Autor je administrátor webu a venuje sa programovaniu takmer 23 rokov.

 • prvý kontakt s počítačmi na strednej škole - PMD 1,2,3, PP06, Atari, Sinclair (programovanie v jazyku: strojový kód, basic a pascal):  2 roky
 • na VŠ - jazyky Turbo pascal a Turbo C: 1rok
 • programovanie databázového ekonomického širokoškálneho software v Delphi a C++ Borland (databázy Paradox): 8 rokov v Codex s.r.o. Nitra
 • programovanie webových aplikácií na databázach MySQL a MS SQL server: 1 roky na živnosť (firmy: Hermes Nitra, Schindler v Bratislave)
 • pracoval ako DBA v Homecredit Brno a vo VÚB Bratislava ako vyvojár + optimalizácie v SQL a PL/SQL na Oracle 11g (firma Accenture)
 • programoval programy pre súkromné firmy pre HW na skenovanie povrchov nádrží pre skladovanie tekutých palív (pristroj Leica)
 • momentálne pracuje ako DBA pod Oracle 11g a ako vyvojár vnútropodnikových databázových aplikacií v PHP, SQL, C++, C# a interface v PL/SQL: 11 rokov
 • ďalej programuje s HTML, CSS, Ajax, Javascript, VBA, MS visual C++ a C# malé podporné aplikácie
 • certifikát SQL expert for Oracle 11g   
 • spolupracuje a aktívne učí pre počítačové firmy: Lapis, IVIT v Nitre